НАГРАДА

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.This is a FREE module only from Joomlashack!
Image 5 Title

ПРОЕКТ

 

Дата на публикуване: 30.03.2016 г., 18.21 ч.

ЕТ „ДЖОНКИН – МАЛИН ДИМИТРОВ“ обявява процедура „Избор с публична покана“ с предмет: „Доставка на Линейна пълначна машина за бутилиране на вода в 3L; 5L и 10L туба - 1 брой, етикираща машина за обиколен РР етикет от ролка за етикетиране на безалкохолни напитки (0.5L; 2.0L и 3.0L) - 1 брой и етикираща машина за обиколен РР етикет от ролка за етикетиране на вода (0.330L; 0.5L; 1.5L и 2.5L) - 1 брой“, във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0116-C01 “Подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на ЕТ „ДЖОНКИН – МАЛИН ДИМИТРОВ”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

1. Публична покана - PDF;

2. Публична покана - Word;

 


Дата на публикуване: 24.12.2015 г., 14.13 ч.

На 14 Декември 2015 г. ЕТ „Джонкин – Малин Димитров”, подписа договор за Безвъзмездна финансова помощ с Министерство на Икономиката, Съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

Идентификационен номер на договора: BG16RFOP002-2.001-0116-С01

Наименование на проектаПодобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на ЕТ "Джонкин - Малин Димитров”

Максимален размер на общо допустимите разходи по проекта възлизат на 321 000,00 лева.

Безвъзмездна финансова помощ - 224 700.00 лева;

Съфинансиране - 96 300.00 лева.

Продължителността на договора ще бъде 14 месеца /23.12.2015 г. – 23.02.2017 г./

Основната цел на проекта е повишаване на производствения капацитет, обогатяване на асортимента и разфасовките на произвежданата продукция и засилване на експортния потенциал на ЕТ „Джонкин – Малин Димитров“.

За изпълнението на основната цел на проекта, ще бъдат реализирани три взаимосвързани дейности:

1. Подобряване на производствените процеси чрез закупуване на технологично усъвършенствани линейна пълначна машина за бутилиране на  вода, етикираща машина за обиколен РР етикет от ролка за етикетиране на безалкохолни напитки  и етикираща машина за обиколен РР етикет от ролка за етикетиране на вода.

2. Разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятието чрез разнообразяваме на асортимента от предлагани разфасовки посредством линейна пълначна машина за бутилиране на вода.

3. Внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес чрез закупуване на Линейна пълначна машина за бутилиране на вода, етикираща машина за обиколен РР етикет от ролка за етикетиране на безалкохолни напитки и етикираща машина за обиколен РР етикет от ролка за етикетиране на вода.

Реализирането на проекта ще доведе до постигането на следните резултати:

•   Намаляване на производствените разходи на единица продукт ;

•   Оптимизация на производствените вериги;

•   Модернизация на производственитепроцеси и технологии;

•   Увеличаване на производствения капацитет на предприятието;

•   Повишаване на качеството на произведената продукция;

•   Повишено ниво на удовлетвореност от крайния потребител от качеството на опаковката.